Krak-Time to bezpieczne zakupy, również on-line.
Jesteśmy już ponad 25 lat na rynku
Regulamin hurtowni internetowej KRAK-TIME

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze
informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą
elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie, który prowadzi zarejestrowaną działalność
gospodarczą.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Hurtownia „KRAK-TIME” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
http://krak-time.pl.

Sprzedawca – MAŁGORZATA MARIA TOMASZEWSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą MAŁGORZATA TOMASZEWSKA KRAK-TIME, wpisany do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 6761656591 ,
nr REGON 351360465, ul. Grzegórzecka 32, 31-531 Kraków.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Grzegórzecka 32, 31-531 Kraków
2. Adres e-mail: kontakt@krak-time.pl
3. Telefon: (12) 292 17 123
4. Fax: (12) 292 17 124.

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
a) Urządzenie z dostępem do Internetu
b) Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest
aktywne konto e-mail

 

§ 4 ZAKUPY W HURTOWNI

a) Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
b) Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w
Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
c) Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
d) Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę
płatności za zamówienie, a także podaje dane. niezbędne do zrealizowania złożonego
zamówienia.
e) Ze względu na hurtowy charakter działalności minimalne zamówienie musi przekraczać
kwotę 500zł brutto, w innym wypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do sprzedaży
artykułów z zamówienia.
f) Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania
Regulaminu przez Kupującego.
g) Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a
Sprzedawcą.
h) Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym
nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
i) Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto W celu dokonywania
zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
a) Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b) Za pobraniem tj. w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie należy zapłacić w
terminie 3 dni robocze od złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich
specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest3. możliwe wyłącznie bezpośrednio po
złożeniu zamówienia.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad o ile te znajdują się na stanie.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do
realizacji zamówienia po jego opłaceniu i skompletowaniu zamówienia – w przypadku braku
wybranych pozycji z zamówienia całościowego Sprzedawca może nieodpłatnie odstąpić od
umowy anulując zamówienie, lub poinformuje Kupującego o braku danej pozycji na stanie
magazynowym.
4. W sytuacji braku produktów zamówienia Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia
bez ponoszenia kosztów.
5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie
realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w. terminie właściwym dla towaru o
najdłuższym terminie.
6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w
zależności od tego jaką metodę dostawy. wybrał Kupujący:
a) Za pośrednictwem firmy kurierskiej.
b) Za pośrednictwem Poczty Polskiej.
c) Odbiór osobisty.
7. Koszt wysyłki kurierskiej wynosi 35,00zł netto.

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła. w posiadanie tego towaru.
b) W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia,
inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które
dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować
Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 23. Regulaminu, o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na
końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na
inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z
tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do
czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Grzegórzecka 32, 31-531 Kraków
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument
poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli
Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z
niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
towaru.
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą
Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O
szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę
w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do umowy:
a) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb.
b) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia.
c) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu.
d) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż
Konsument.

 

§ 9 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego
towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile
gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie
cywilnym:
a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
b) Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
c) Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
d) Żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub
elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego
towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku
Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Grzegórzecka 32, 31-531 Kraków.
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej
warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2
Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o. mediację. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek
o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest
bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
c) Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
d) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze
Sklepu jest Sprzedawca.

2. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest
całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie. konieczne do zrealizowania zamówienia.
3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania
poprawienia ich.
4. Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji zamówienia dane osobowe będą
przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w. celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1.Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2.Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga
osobnej akceptacji regulaminu. Umowa. zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3.Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

4.W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza
uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi
skorzystać:

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu